پل دسترسی به اراضی 2400 هکتاری مجتمع بندری شهید رجایی
پل دسترسی به اراضی 2400 هکتاری مجتمع بندری شهید رجایی
احداث دو دستگاه پل به طول های 181 و 156 متر، بهسازی مسیرهای اراضی 200 هکتاری بندر شهید رجایی به طول 900 متر و احداث راه به طول 2992 متر می باشد.
: در دست اجرا
1402/12/19
1402/12/19
پل دسترسی به اراضی 2400 هکتاری مجتمع بندری شهید رجایی
کار فرما
 اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
اهداف طرح
1- تأمین ارتباطی اراضی پسکرانه 2400 هکتاری و بندر شهید رجایی با  ظرفیت مناسب
2- تسهیل توسعه بلند مدت بندر با ایجاد منطقه لجستیکی – صنعتی در پسکرانه
3- امکان تأمین فضاهای مورد نیاز و تأمین نشده در بندر موجود در اراضی 2400 هکتاری
4- ارتقاء ایمنی و محیط زیست بندر
توضیحات
احداث دو دستگاه پل به طول های 181 و 156 متر، بهسازی مسیرهای اراضی 200 هکتاری بندر شهید رجایی به طول 900 متر و  احداث راه به طول 2992 متر می باشد.