اهداف سیستم مدیریت یکپارچه شرکت

ارتقاء توانمندی کارکنان در امور امور کیفیت، محیط زیست و ایمنی بهداشت شغلی با استفاده از آموزش های اثر بخش.

کاهش مستمر تاثیر عوامل زیان بار شغلی در محیط کار به منظور کاهش ریسک های ناشی از خطرات محیط کار.

کاهش مستمر در ریسک های مرتبط با محیط زیست به منظور صیانت محیط زیست در دفتر مرکزی و پروژه ها. 

کاهش مستمر در ریسک های مرتبط به خطرات محیط کار ایمن سازی محیط.

بهبود مستمر در فرآیندها و زیر ساخت های اجرایی پروژه های عمرانی.

تلاش جهت افزایش رضایت کارفرمایان محترم.

پروژه های انجام شده