سایت پسماند شیراز
مشخصات پروژه به شرح ذیل می باشد: 1. احداث و عایق بندی سلول های دفع پسماند و لاگون ذخیره سازی رواناب. 2. اجرای عملیات خاکی در حدود 500.000 متر مکعب. 3. اجرای عملیات عایق بندی شامل ژئوممبران و ژئوتکستایل بیش از 105,000 مترمربع.
در دست اجرا
1399/12/09
1401/05/30
کار فرما
شهرداری شیراز
اهداف طرح
ـ دفع صحیح و اصولی پسماند شیراز و جلوگیری از مخاطرات زیست محیطی
ـ مدیریت ویژه پسماند از تولید تا دفع نهایی
موقعیت جغرافیایی
استان فارس، شیراز، جاده شیراز-سروستان، جاده برمشور