ساختمان مرکز تشخیص درمانی زنده یاد رجبعلی مقدم دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ایجاد آسایشگاه روانی تخصصی با امکانات روز در استان زنجان.
در دست اجرا
1399/08/20
1401/05/30
کار فرما
دانشگاه علوم پزشکی زنجان.
اهداف طرح
ایجاد آسایشگاه روانی تخصصی با امکانات روز در استان زنجان.
موقعیت جغرافیایی
استان زنجان ـ مرکزشهر زنجان در منطقه ای بنام دروازه ارک.