ساختمان مرکز تشخیص درمانی زنده یاد رجبعلی مقدم دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ساختمان مرکز تشخیص درمانی زنده یاد رجبعلی مقدم دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ایجاد آسایشگاه روانی تخصصی با امکانات روز در استان زنجان.
: در دست اجرا
1399/08/20
1401/05/30
کار فرما
دانشگاه علوم پزشکی زنجان.
اهداف طرح
ایجاد آسایشگاه روانی تخصصی با امکانات روز در استان زنجان.
موقعیت جغرافیایی
استان زنجان ـ مرکزشهر زنجان در منطقه ای بنام دروازه ارک.