ساختمان سوانح سوختگی بیمارستان آیت الله موسوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ایجاد مرکز درمانی سوانح سوختگی با امکانات روز در استان و جلوگیری از مراجعه بیماران به استان های همجوار جهت درمان.
در دست اجرا
1399/08/20
1401/05/30
کار فرما
دانشگاه علوم پزشکی زنجان.
اهداف طرح
ایجاد مرکز درمانی سوانح سوختگی با امکانات روز در استان و جلوگیری از مراجعه بیماران به استان های همجوار جهت درمان
موقعیت جغرافیایی
استان زنجان ـ شمال شهر زنجان، جاده گاوازنگ در سایت پردیس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.