ساختمان سوانح سوختگی بیمارستان آیت الله موسوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ساختمان سوانح سوختگی بیمارستان آیت الله موسوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ایجاد مرکز درمانی سوانح سوختگی با امکانات روز در استان و جلوگیری از مراجعه بیماران به استان های همجوار جهت درمان.
: در دست اجرا
1399/08/20
1401/05/30
کار فرما
دانشگاه علوم پزشکی زنجان.
اهداف طرح
ایجاد مرکز درمانی سوانح سوختگی با امکانات روز در استان و جلوگیری از مراجعه بیماران به استان های همجوار جهت درمان
موقعیت جغرافیایی
استان زنجان ـ شمال شهر زنجان، جاده گاوازنگ در سایت پردیس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.