* رتبه یک رشته راه و ترابری                                   * رتبه یک رشته ساختمان و ابنیه                         * رتبه یک رشته آب

              * رتبه سه تاسیسات و تجهیزات                               * رتبه پنج رشته صنعت و معدن                         * رتبه پنج رشته نیرو

 گواهی تایید صلاحیت فنی نهایی