مقالات

قابلیت ساخت یک قطعه پیچیده صنعتی دریایی به روش هیدروفرمینگ لوله

 ۱۳۹۲/۰۵/۱۲

استفاده از شناورهای سطحی بدون سرنشین UUV در کارهای دریایی طی سالهای اخیر به طور وسیعی افزایش یافته است. ساخت بدنه UUV عموما با روشهای ماشینکاری یا نورد و جوشکاری انجام میگردد. درحالی که ساخت آن با فرآیند هیدروفرمینگ لوله نسبت به روشهای مذکور مزایایی مانند حذف خطوط جوش، کاهش وزن، یکپارچگی ساختار و افزایش استحکام دارد. در این تحقیق، به کمک شبیهسازی اجزای محدود، قابلیت ساخت بدنه یک UUV خاص با استفاده از فرآیند هیدروفرمینگ لوله مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور، مسیرهای بارگذاری مختلفی در نظر گرفته شد و اثر هریک از آنها بر هندسه و توزیع ضخامت محصول، مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، بهترین مسیر بارگذاری انتخاب شد. با بهترین مسیر بارگذاری انتخاب شده، قطعهای با هندسه و توزیع ضخامت مطلوب حاصل شد. در مسیر بارگذاری مذکور، ابتدا تغذیه محوری بدون اعمال فشار انجام میشود. سپس تغذیه محوری متوقف میشود و فشار تا مقدار نهایی افزایش مییابد.

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید