معرفي شركت سد و عمران پارس گستر

فعاليت هاي خدمات مديريت در امور مطالعاتي و تحقيقاتي طراحي و اجرايي و نظارت طرح هاي عمراني ساختماني و سرمايه گذاري در بخش مسكن و احداث ساختمان هاي اداري و تجاري به صورت انبوه سازي مجتمع سازي و احداثات واحدي – راه سازي- تونل سازي- سازه هاي دريايي – تاسيسات آبي – شبكه هاي توزيع سد سازي- منابع آب – شبكه توزيع برق – صنعت و معدن – تاسيسات صنعتي – امور ماشين آلات از قبيل بكارگيري، تهيه و تامين – خريد و فروش انواع ماشين آلات ساختماني و راهسازي و سرويس و نگهداري ماشين آلات مذكور و انجام كليه امور مربوط به خريد و خدمات و فعاليت هاي بازرگاني ، تهيه و تامين هر نوع لوازم و مصالح و ابزار و ماشين آلات و قطعات يدكي مورد نياز در راستاي موضوع شركت – انتخاب و بكارگيري و هدايت شركت هاي مشاوره و اجرايي و اخذ نمايندگي در ايران و خارج از كشور و صادرات و واردات كليه موارد مربوط به موضوعات فوق. فعاليت هاي خدمات مديريت در امور مطالعاتي و تحقيقاتي طراحي و اجرايي و نظارت طرح هاي عمراني ساختماني و سرمايه گذاري در بخش مسكن و احداث ساختمان هاي اداري و تجاري به صورت انبوه سازي مجتمع سازي و احداثات واحدي – راه سازي- تونل سازي- سازه هاي دريايي – تاسيسات آبي – شبكه هاي توزيع سد سازي- منابع آب – شبكه توزيع برق – صنعت و معدن – تاسيسات صنعتي – امور ماشين آلات از قبيل بكارگيري، تهيه و تامين – خريد و فروش انواع ماشين آلات ساختماني و راهسازي و سرويس و نگهداري ماشين آلات مذكور و انجام كليه امور مربوط به خريد و خدمات و فعاليت هاي بازرگاني ، تهيه و تامين هر نوع لوازم و مصالح و ابزار و ماشين آلات.
پروژه هاي انجام شده
پروژه هاي در دست اجرا
تعداد ماشين آلات
تعداد پرسنل

پروژه هاي انجام شده

تصوير نقشه