» ساختار و منابع » هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت سد و عمران پارس گستر

اسامی

هیئت مدیره

سمت در

هیئت مدیره

مدرک تحصیلی


سمت در شرکت

کریم گنجه ء

رئیس هیئت مدیره

مهندسی مکانیک


علی معایر

عضو هیئت مدیره

مهندسی عمران

        مدیرعامل

سعید راکعی

عضو هیئت مدیره

مهندسی عمران


محمد مهدی قهرمانی

عضو هیئت مدیره

مهندسی راه و ساختمان

رضا محمدیان

نائب رئیس و عضو هیئت مدیره

لیسانس حسابداری 

شرکت سد و عمران پارس گستر

 sad & omran Pars Gostar Co