اهداف سیستم مدیریت یکپارچه شرکت

بهبود مستمر در فرآیندها و زیر ساخت های اجرایی پروژه های عمرانی.

ارتقاء توانمندی کارکنان در امور امور کیفیت، محیط زیست و ایمنی بهداشت شغلی با استفاده از آموزش های اثر بخش. کاهش مستمر در ریسک های مرتبط به خطرات محیط کار ایمن سازی محیط.

کاهش مستمر تاثیر عوامل زیان بار شغلی در محیط کار به منظور کاهش ریسک های ناشی از خطرات محیط کار.

کاهش مستمر در ریسک های مرتبط با محیط زیست به منظور صیانت محیط زیست در دفتر مرکزی و پروژه ها.

تلاش جهت افزایش رضایت کارفرمایان محترم.

پروژه های انجام شده