احداث تقاطع غیر همسطح خیابان فضیلت ـ بلوار نصر شهر شیراز
تقاطع غیر همسطح نصر- فضیلت بعد از تقاطع غیر همسطح فضیلت- سرداران در راستای بولوار فضیلت و در مسیر ترافیک عبوری تونل سعدی قرار گرفته است.
پایان یافته
1393/05/18
1399/07/22
تقاطع غیر همسطح نصر _ فضیلت
تقاطع غیر همسطح نصر - فضیلت
تقاطع غیر همسطح نصر _ فضیلت
تقاطع غیر همسطح نصر _ فضیلت
تقاطع غیر همسطح نصر _ فضیلت
کار فرما
شهرداری شیراز
اهداف طرح
این پروژه با هدف کاهش ترافیک و سوانح ناشی از آن در تقاطع بلوار فضیلت با بلوار نصرآغاز گردیده و باعث کوتاه تر شدن مسیر جاده خرامه و آرامستان از تونل دوقلوی سعدی و سهولت دسترسی به تقاطع فضیلت _ سرداران می گردد.
موقعیت جغرافیایی
فارس _ شیراز _ بلوار نصر
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
طول: 360 متر
عرض: 15متر
ارتفاع از سطح زمین: 9 متر
تعداد دهانه: 18
طول بزرگترین دهانه: 22/5متر
تعداد باند: 2 باند رفت و 2 باند برگشت
نوع سازه: پی عمیق (شمع –سرشمع) ،یک جفت ستون ، سرستون، تیر بتنی پیش ساخته پس کشیده با دال درجا