تقاطع غیر همسطح بلوار نصر - فضیلت
تقاطع غیر همسطح نصر- فضیلت بعد از تقاطع غیر همسطح فضیلت- سرداران در راستای بولوار فضیلت و در مسیر ترافیک عبوری تونل سعدی قرار گرفته است.
پایان یافته
1393/05/18
1394/07/29
نصر
تقاطع غیر همسطح بلوار نصر - فضیلت -  1
تقاطع غیر همسطح بلوار نصر - فضیلت -  2
تقاطع غیر همسطح بلوار نصر - فضیلت -  3
تقاطع غیر همسطح بلوار نصر - فضیلت -  4
تقاطع غیر همسطح بلوار نصر - فضیلت -  5
کار فرما
شهرداری شیراز
اهداف طرح
این پروژه با هدف کاهش ترافیک و سوانح ناشی از آن در تقاطع بلوار فضیلت با بلوار نصرآغاز گردیده و باعث کوتاه تر شدن مسیر جاده خرامه و آرامستان از تونل دوقلوی سعدی و سهولت دسترسی به تقاطع فضیلت – سرداران می گردد .
موقعیت جغرافیایی
فارس – شیراز –بلوار نصر
پیمانکار فرعی
شرکت مهندسین مشاور جهان نمای شهرراز
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
طول: 360 متر
عرض: 15متر
ارتفاع از سطح زمین: 9 متر
تعداد دهانه: 18
طول بزرگترین دهانه: 22/5متر
تعداد باند: 2 باند رفت و 2 باند برگشت
نوع سازه: پی عمیق (شمع –سرشمع) ،یک جفت ستون ، سرستون، تیر بتنی پیش ساخته پس کشیده با دال درجا