احداث آزادراه و آماده سازی ناحیه یک شهر صدرا
آزادراه و آماده سازی ناحیه یک شهر صدرا
پایان یافته
1393/05/25
1399/07/22
ناحیه 1 صدرا
ناخیه 1 صدرا 1
ناخیه 1 صدرا 2
کار فرما
شرکت عمران شهر جدید صدرا
اهداف طرح
ارتباط شهر جدید صدرا واقع در شمال غربی شیراز به دو محور شیراز _ اصفهان و محور شیراز _ سپیدان
موقعیت جغرافیایی
شیراز _ شهر جدید صدرا
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
آزادراه شهر جدید صدرا به طول 24 کیلومتر و عرض کلی 6/23 متر به همراه احداث 14 دهانه پل در قالب قرارداد مذکور اجرا گردیده است.