آزادراه و آماده سازی ناحیه یک شهر صدرا
آزادراه و آماده سازی ناحیه یک شهر صدرا
پایان یافته
1393/05/25
1394/07/29
ناحیه 1 صدرا
ناخیه 1 صدرا 1
ناخیه 1 صدرا 2
کار فرما
شرکت عمران شهر جدید صدرا
اهداف طرح
ارتباط شهر جدید صدرا واقع در شمال غربی شیراز به دو محور شیراز-اصفهان و محور شیراز-سپیدان،
موقعیت جغرافیایی
شیراز- شهر جدید صدرا
پیمانکار فرعی
اندیشکار
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
آزادراه شهر جدید صدرا به طول 24 کیلومتر و عرض کلی 6/23 متر به همراه احداث 14 دهانه پل در قالب قرارداد مذکور اجرا گردیده است.