احداث بزرگراه محور قدیم شهرفسا _ داراب
محور فسا _ داراب به طول 134+16 کیلومتر در استان فارس واقع است. این پروژه از روستای دوگان آغاز و در حوالی شهرک فجر، واقع در 25 کیلومتری شرق داراب خاتمه می یابد.
پایان یافته
1393/05/18
1399/07/22
فسا داراب
فسا - داراب -  1
فسا - داراب -  2
فسا - داراب -  4
محور چهارخطه فسا - داراب 1
کار فرما
اداره کل راه و ترابری استان فارس
اهداف طرح
محور فسا - داراب یکی از محورهای پر تردد استان محسوب می گردد، تعریض این مسیر و تبدیل آن به یک محور چهار بانده در کاهش خطرات، افزایش سرعت ایمن تردد و کاهش بار ترافیک آن نقش مؤثری دارد.
موقعیت جغرافیایی
فارس _ فسا _ روستای دوگان
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
طول مسیر: 16/134کیلومتر (10/7 کیلومتر بهسازی ) و ( 5/434کیلومتر تأسیس محور)
عرض مسیر:23/2 متر ( تعریض از طرفین آکس موجود به میزان 11/6متر و 1/80متر رفوژ وسط)
تعداد باند: 2 باند رفت و 2 باند برگش
ابنیه فنی: 41 دستگاه آبرو
مشخصات روسازی:
- 2 لایه 12 سانتی متری اساس
- 2 لایه 5 سانتی متری بیندر
- یک لایه 4 سانتی متری توپکا