احداث جاده جایگزین سد تنگاب فیروزآباد
احداث بخشی از راه جایگزین کوار -فیروزآباد
پایان یافته
1393/05/20
1399/07/22
فیروزآباد
کوار - فیروز آباد -  1
کوار - فیروز آباد -  2
کوار - فیروز آباد -  4
کوار - فیروز آباد -  7
فیروز آباد 1
کار فرما
سازمان آب منطقه ای فارس
اهداف طرح
در جهت احداث سد تنگاب به منظور توسعه کشاورزی منطقه فیروزآباد و به خاطر زیر آب رفتن بخشی از راه ارتباطی موجود و ضرورت احداث راه جایگزین در سمت چپ دریاچه پشت سد، این پروژه احداث گردیده است.
موقعیت جغرافیایی
جاده کوار _  فیروزآباد _ سمت چپ دریاچه سد تنگاب
تغییرات
طول 40/10 کیلومتر، عرض 8 متر و 58 دستگاه پل و دیوار ضامن خاکریز