تکمیل سیستم شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی KQ7-8
الحاقیه تکمیل سیستم شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی KQ7-8
پایان یافته
1393/05/19
1399/07/22
کا کیو 78
kq 8 9
kq 7-8 1
kq 7-8 3
kq 7-8 4
کار فرما
سازمان آب و برق خوزستان
اهداف طرح
افزایش بهره وری از اراضی موجود، خودکفا شدن کشور در امور کشاورزی و ایجاد اشتغال جهت ساکنین محلی و صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای دیگر، احیاء نخلهای آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی به دلیل ترک منطقه توسط مردم، تهیه آب شیرین جهت مزارع و همچنین تبدیل خاک شوربه خاک شیرین کاشت محصولات متنوع در بین نخیلات.
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
اجرای لوله تحت فشار بطول 9600 متر در اقطار 355 تا 1200 میلیمتر از جنس پلی اتیلن. اجرای 24 متر مکعب حوضچه شیر پروانه ای، 36 دستگاه آبگیر و 18 کیلومتر جاده سرویس.