تقاطع غیر همسطح بلوار فضیلت – بلوار سرداران
تقاطع غیر همسطح بلوار فضیلت – بلوار سرداران
پایان یافته
1393/05/19
1394/07/29
سردارن 2
سرداران 1
سرداران 2
کار فرما
شهرداری شیراز
زمانبندی طرح
هدایت ترافیک ورودی از خرامه و آرامستان احمدی را نخست توسط تونل سعدی و سپس توسط این تقاطع غیر همسطح به داخل شهر و بلعکس.
موقعیت جغرافیایی
فارس – شیراز – سرداران
پیمانکار فرعی
شرکت مهندسین مشاور فراشار آسیا
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
احداث بلوار اصلی به عرض کلی 32 متراز ابتدای مسیر تا ورودی تونل سعدی(کیلومتر 170+0 الی 850+0)، تقاطع به صورت شبدری شکل با 4 عدد رمپ و لوپهای با عرض 9 متر و به طول هر کدام 350 متر و شعاع 35 متر، دو پل بزرگ رو گذر بر روی بلوار سرداران با دهانه های 25،35 و25 متری با عرض 18×2 متر و4/5 متر فضای خالی بین آنها مطابق مقطع عرضی پل.