شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی KQ6 وKQ5 و KQ4 طرح تامین آب و آبیاری جزیره آبادان
شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی KQ6 وKQ5 و KQ4 طرح تامین آب و آبیاری جزیره آبادان
پایان یافته
1393/05/19
1394/08/12
kq-4-5-6
kq-4-5-6- 1
kq-4-5-6- 2
kq-4-5-6- 3
kq-4-5-6- 4
kq-4-5-6- 5
kq-4-5-6- 6
kq-4-5-6- 7
kq-4-5-6- 8
kq-4-5-6- 9
kq-4-5-6- 10
kq-4-5-6- 11
kq-4-5-6- 12
kq-4-5-6- 13
kq-4-5-6- 14
kq-4-5-6- 15
kq-4-5-6- 16
کار فرما
سازمان آب و برق خوزستان
اهداف طرح
با اجرای این طرح قسمت عمده ای از زمین های مردم منطقه که با روش های سنتی آبیاری می شود تحت پوشش آبیاری مکانیزه قرار خواهد گرفت و با احداث زهکش، از شوری زمین ها که در حقیقت سالانه خسارت جبران ناپذیری به کشاورزان وارد می کند، جلوگیری به عمل خواهد آورد.
موقعیت جغرافیایی
خوزستان-آبادان - اروند
پیمانکار فرعی
شرکت مهندسین مشاور انهار جنوب
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
اجرای 83280 متر خطوط لوله تحت فشار در اقطار 1200 تا 255 میلیمتر از جنس پلی اتیلن همراه با اتصالات و متعلقات مربوطه، اجرای 610 عدد آبگیر، اجرای 34 دستگاه حوضچه شیر پروانه ای و اجرای جاده های سرویس با کلیه کارهای مربوطه طبق نقشه ها و مشخصات فنی