احداث بند انحرافی خلجوی وکانال انتقال آب آن
احداث بند انحرافی اقبال آباد و کانال انتقال از قبل از بند تا ایستگاه پمپاژ شهرک بهاران
پایان یافته
1393/05/19
1399/07/22
خلجوی
خلجوی - ج - 1
خلجوی - ج - 7
خلجوی - ج - 8
خلجوی - ج - 12
خلجوی - ج - 19
خلجوی - ج - 20
کار فرما
سازمان آب منطقه ای فارس
اهداف طرح
 • احداث بند انحرافی خلجوی
 • کانال انتقال تا ایستگاه پمپاژ شهرک بهاران
 • تکمیل کانال و باکس خروجی زهکشها تا بند خلجوی در قسمت شرقی دشت شیراز
موقعیت جغرافیایی
فارس _ شیراز _ شرق شیراز _ نزدیکی شهرک بهاران
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
احداث بند انحرافی به ارتفاع 05/3 متر و عرض 80 متر احداث حدود 26 کیلومتر کانال با عرض کف 3 متر