احداث بند انحرافی اقبال آباد و کانال انتقال از قبل از بند تا ایستگاه پمپاژ شهرک بهاران
احداث بند انحرافی اقبال آباد و کانال انتقال از قبل از بند تا ایستگاه پمپاژ شهرک بهاران
پایان یافته
1393/05/19
1394/07/29
خلجوی
خلجوی - ج - 1
خلجوی - ج - 2
خلجوی - ج - 3
خلجوی - ج - 4
خلجوی - ج - 5
خلجوی - ج - 6
خلجوی - ج - 7
خلجوی - ج - 8
خلجوی - ج - 9
خلجوی - ج - 10
خلجوی - ج - 11
خلجوی - ج - 12
خلجوی - ج - 13
خلجوی - ج - 14
خلجوی - ج - 15
خلجوی - ج - 16
خلجوی - ج - 17
خلجوی - ج - 18
خلجوی - ج - 19
خلجوی - ج - 20
خلجوی - ج - 21
خلجوی - ج - 22
خلجوی - ج - 23
خلجوی - ج - 24
خلجوی - ج - 25
خلجوی - ج - 26
کار فرما
سازمان آب منطقه ای فارس
اهداف طرح
احداث بند انحرافی خلجوی، کانال انتقال تا ایستگاه پمپاژ شهرک بهاران، تکمیل کانال و باکس خروجی زهکشها تا بند خلجوی در قسمت شرقی دشت شیراز
موقعیت جغرافیایی
فارس – شیراز – شرق شیراز – نزدیکی شهرک بهاران
پیمانکار فرعی
شرکت مهندسین مشاور پاراب فارس
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
احداث بند انحرافی به ارتفاع 05/3 متر و عرض 80 متر احداث حدود 26 کیلومتر کانال با عرض کف 3 متر