اجرای شبکه فاضلاب منطقه B1,B5,E1-5
اجرای شبکه فاضلاب منطقه B1,B5,E1-5
پایان یافته
1393/05/19
1394/07/29
فاضلاب
b1-5-3- 1
b1-5-3- 2
b1-5-3- 3
b1-5-3- 4
b1-5-3- 5
b1-5-3- 6
b1-5-3- 7
b1-5-3- 8
b1-5-3- 9
b1-5-3- 10
b1-5-3- 11
b1-5-3- 12
کار فرما
شرکت آب و فاضلاب شیراز
اهداف طرح
بالاتر بردن سطح بهداشتی دفع فاضلاب در مناطق محروم شهر شیراز
موقعیت جغرافیایی
فارس – شیراز – شرق شیراز- بلوار فضیلت و بلوار راضی
پیمانکار فرعی
مهاب قدس و ایراناب
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
استفاده از لوله های پلی اتیلن فاضلابی دو جداره و GRP ، نصب انشعابات خانگی با سیفون و سایر ملحقات شامل علمک، دریچه علمک و...