محور شیراز – دشت ارژن
محور شیراز – دشت ارژن
پایان یافته
1393/05/19
1394/07/29
دشت ارژن
دشت ارژن  - 1
دشت ارژن  - 2
دشت ارژن  - 3
دشت ارژن  - 4
دشت ارژن  - 5
ارژن
کار فرما
اداره کل راه و ترابری استان فارس
اهداف طرح
محور شیراز – دشت ارژن بندر بوشهر و استان خوزستان را به شیراز و مرکز کشور متصل می نماید.
موقعیت جغرافیایی
فارس – شیراز – دشت ارژن
پیمانکار فرعی
شرکت مهندسین مشاور فراشار آسیا
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
این پروژه شامل زیر سازی (عملیات خاکی + آبروها)و روسازی (زیر اساس و اساس و آسفالت) قسمتی از چهار خطه کردن محور شیراز – دشت ارژن به طول 15 کیلومتر می باشد.