تقاطع های غیرهمسطح وحدت و عدالت
تقاطع غیر همسطح وحدت :
محل احداث این تقاطع در ابتدای بزرگراه حسینی الهاشمی به طرف میدان احسان و مسیر زیرگذر صنایع به سمت بلوار امیر کبیر می باشد. این تقاطع ترافیک ارتباطی از سمت کمربندی شمال غرب شیراز و مسیرهای مذکور را تسهیل می نماید .
تقاطع غیر همسطح عدالت:
محل احداث این تقاطع در مسیر کمربندی جنوب شرقی شیراز در تقاطع با بلوار عدالت می باشد . این تقاطع ارتباط مستقیم میان دو مسیر مذکور را میسر ساخته و ترافیک عبوری از سمت بلوار عدالت به شهرک میانرود را بطور موثر تعدیل می کند
پایان یافته
1393/05/18
1394/07/29
وحدت
تقاطع های وحدت عدالت   1
تقاطع های وحدت عدالت   2
تقاطع های وحدت عدالت   3
تقاطع های وحدت عدالت   4
تقاطع های وحدت عدالت   5
تقاطع های وحدت عدالت   6
کار فرما
اداره کل راه و ترابری استان فارس
اهداف طرح
هدف از اجرای این دو تقاطع روان کردن ترافیک در دو نقطه مهم از کمربندی جنوب و شمال غرب می باشد. این دو تقاطع غیر همسطح از ایجاد دو گره کور ترافیکی در این کمربندی جلوگیری نموده و موجب افزایش سرعت و ایمنی تردد می گردند.
موقعیت جغرافیایی
تقاطع غیر همسطح وحدت :
ابتدای بزرگراه حسینی الهاشمی به طرف میدان احسان و مسیر زیرگذر صنایع به سمت بلوار امیر کبیر
تقاطع غیر همسطح عدالت:
مسیر کمربندی جنوب شرقی شیراز در تقاطع با بلوار عدالت
پیمانکار فرعی
شرکت مهندسین مشاور فراشار آسیا
اطلاعات تماس پیمانکاران

تقاطع غیر همسطح عدالت
تغییرات
تقاطع وحدت:
تعداد پل : 2 دستگاه
طول پل ها: 40 متر
عرض پل ها: 20/2 متر(مجموعا)
تعداد دهانه ها: هر پل 2 دهانه
ارتفاع از سطح زمین: 6/5 متر
تعداد باند: 3 باند رفت و 3 باند برگشت
سازه: تیر پیش ساخته بتنی و دال بتنی درجا
تقاطع عدالت:
تعداد پل : 2 دستگاه
تعداد دهانه ها: هر پل 2 دهانه
طول پل ها: 40 متر
عرض پل ها: 17/4 متر
ارتفاع از سطح زمین: 6/5 متر
تعداد باند: 3 باند رفت و 3 باند برگشت
سازه: تیر پیش ساخته بتنی و دال بتنی درجا