محور سروستان - فسا
محور سروستان - فسا بخشی از طرح چهار بانده سازی محور های دو بانده منتهی به شیراز است. این پروژه از گردنه عرفه شروع می شود و تا سه راهه استهبان ادامه دارد. اجرای 27 کیلو متر از این طرح از کیلومتر 512+17 تا کیلومتر 500+44 بر عهده شرکت سد و عمران پارس گستر می باشد.
پایان یافته
1393/05/18
1397/09/01
سروستان فسا
سروستان فسا -  1
سروستان فسا -  2
سروستان فسا -  3
سروستان فسا -  4
سروستان فسا -  5
کار فرما
اداره کل راه و ترابری استان فارس
اهداف طرح
محور سروستان – فسا یکی از محور ها پر تردد استان محسوب می شود. تعریض این مسیر و تبدیل آن به یک محور چهار بانده در کاهش خطرات، افزایش سرعت ایمن تردد و کاهش بار ترافیک آن نقش مؤثری را ایفا می نماید.
موقعیت جغرافیایی
فارس – سروستان – میان جنگل
پیمانکار فرعی
شرکت مهندسین مشاور فرادید
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
طول مسیر: 4/26 کیلومتر
عرض مسیر:11 متر ( 3/7 متر ماشین رو و دو شانه 85/1 متری در طرفین)
تعداد باند: 2 باند رفت
ابنیه فنی:97 آبرو
مشخصات روسازی:
- 15 سانتیمتر زیر اساس
- 15 سانتی متر اساس
- 2 لایه 5 سانتی بیندر
- یک لایه 4 سانتی توپکا