شبکه آبیاری و زهکشی دشت لاغر
این پروژه در قسمت جنوب غرب ایران و در منطقه لاغر متعلق به شهرستان لار احداث گردیده و دشت های قیر و کارزین، آبسکویه، علی آباد و لاغر را تحت پوشش خود قرار می دهد . در این مناطق صنعت کشاورزی به دلیل نبودن آب و زمین مناسب ، دارای رونق مناسبی نبوده و نیازمند احداث شبکه آبیاری و زهکشی می باشد.
پایان یافته
1393/05/18
1397/09/01
لاغر
دشت لاغر - ج - 1
دشت لاغر - ج - 2
دشت لاغر - ج - 3
دشت لاغر - ج - 4
دشت لاغر - ج - 5
دشت لاغر - ج - 6
دشت لاغر - ج - 7
دشت لاغر - ج - 8
دشت لاغر - ج - 9
دشت لاغر - ج - 10
دشت لاغر - ج - 11
دشت لاغر - ج - 12
دشت لاغر - ج - 13
دشت لاغر - ج - 14
دشت لاغر - ج - 15
دشت لاغر - ج - 16
دشت لاغر - ج - 17
دشت لاغر - ج - 18
دشت لاغر - ج - 19
دشت لاغر - ج - 20
کار فرما
سازمان آب منطقه ای فارس
اهداف طرح
این پروژه به منظور تأمین آب کشاورزی از سد مخزنی سلمان فارسی و توزیع آب مورد نیاز منطقه و همچنین جمع آوری آب های سطحی، شیرین سازی زمین های مناسب کشاورزی و کنترل سیلاب احداث می گردد. اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی، از تلفات غیرقابل بازگشت آب در شبکه های سنتی جلوگیری نموده و مازاد منابع آبی حاصل از حذف تلفات را با مدیریت صحیح در راستای توسعه مورد بهره برداری قرار می دهد.
موقعیت جغرافیایی
فارس – لار – دشت لاغر
پیمانکار فرعی
شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس
اطلاعات تماس پیمانکاران
توضیحات

تغییرات
سطح اراضی تحت پوشش: 8250 هکتار
طول کانال اصلی: 35/59کیلومتر
کانال فرعی درجه 1و 2: 65/52کیلومتر
زهکش اصلی ذوذنقه ای : 23/96کیلومتر
زهکش اصلی V شکل:9/25کیلومتر
زهکش درجه 1: 50/82کیلومتر
طول کل کانال های بتنی: 101/08کیلومتر
طول کل زهکش ها: 113/59کیلومتر
طول کل جاده های سرویس: 556 کیلومتر
تعداد کل ابنیه های دارای تجهیزات هیدرومکانیکال: 139 دستگاه
تعداد کل ابنیه های بتنی کانال و زهکش: 246 دستگاه
تعداد کل ابنیه های سنگی: 139 دستگاه