عملیات اجرایی بهسازی جاده حد فصل شهر جاسک تا شهر کاروان
پروژه بهسازی قطعه 1 محور جاسک-کاروان بخشی از طرح جاده جاسک –کاروان به طول 137 کیلومتر می باشد که در حد فاصل بندر جاسک استان هرمزگان و کاروان واقع گردیده است.
در دست اجرا
1393/05/18
1399/07/22
جاسک
جاسک - کاروان - 4
جاسک - کاروان - 5
جاسک - کاروان - 8
جاسک - کاروان - 10
کار فرما
اداره کل راه و شهرسازی
اهداف طرح
از اهداف این پروژه دسترسی به شهر مرزی گواتر در منتهی الیه جنوب غربی استان سیستان و بلوچستان و استفاده از ظرفیت های صادراتی کشور است. این پروژه، بهسازی و تبدیل جاده ارتباطی سواحل مکران به راه اصلی را شامل می شود. از جمله نتایج اجرای این پروژه همچنین می توان به افزایش سرعت تردد و کاهش خطرات جاده ای اشاره نمود.
موقعیت جغرافیایی
هرمزگان _ حد فاصل بندر جاسک و کاروان
تغییرات
طول مسیر: 65 کیلومتر ( قطعه 1 و 2 )
عرض مسیر: 11 متر
تعداد ابنیه فنی: 48 دستگاه(قطعه1)- 102 دستگاه قطعه 2
تعداد باند: 2 باند رفت و 2 باند برگشت
پل هیله رود: با 4 دهانه 15 متری و طول کل 60 متر