» معرفی شرکت » گواهی نامه ها » رتبه بندی صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

 گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت سد و عمران پارس گستر

شماره ثبت گواهینامه 685253

تاریخ گواهینامه 1395/05/31


پایه 1          رشته ساختمان و ابنیه

پایه 1          رشته آب

پایه 1          رشته راه و ترابری

پایه 3         رشته تاسیسات و تجهیزات

پایه 5          رشته صنعت و معدن

پایه 5         رشته نیرو

 

govahinamehSalayat

شرکت سد و عمران پارس گستر