» ساختار و منابع » نیروی انسانی

نیروی انسانی


ردیف

مقطع تحصیلی

تعداد (نفر)

1

فوق دیپلم تا دکترا

122

2

دیپلم و زیر دیپلم

422

مجموع

544