» ساختار و منابع » ماشین آلات و تجهیزات

ماشین آلات و تجهیزات

ردیف

نوع

تعداد

1

راهسازی

100

2

سنگین و نیمه سنگین

240

3

سبک

70

4

ساختمانی

24

مجموع

434

     

 

شرکت سد و عمران پارس گستر

 sad & omran Pars Gostar Co