احداث بزرگراه حسینی الهاشمی شهر شیراز
کاهش بارترافیکی ایجادشده برروی مسیرورودی شیراز از طرف بلوارصنایع به میدان میرزای شیرازی به دلیل وجود شهرک های اقماری، ایجاد راه ارتباطی سد تنگ سرخ ، ایجاد یک راه دسترسی مناسب از حومه شهر تا مراکز خدماتی و رفاهی شیراز.
پایان یافته
1387/01/01
1399/07/22
بزرگراه حسین الهاشمی
کار فرما
شهرداری شیراز
اهداف طرح
احداث بلوار به طول 6 کیلومتر به عرض 60 متر شامل دو باند تندرو به عرض 5/13 متر و یک رفوژ 6 متری در وسط و دو باند کندرو بعرض 9 متر با رفوژ دو متری و پیاده روی 5/2 متری  ، احداث یک پل در عرض رودخانه  تنگ سرخ بطول 180 متر با 9 دهانه 20 متری  با  کوله های بتنی، احداث 4 تقاطع غیر همسطح با دهانه 10 تا 25 متر، احداث 11 آبرو به دهانه 1 تا 3 متر. 
پیمانکار اصلی
شرکت مهندسین مشاور آمایش آب و خاک
توضیحات
کاهش بارترافیکی ایجادشده برروی مسیرورودی شیراز از طرف بلوارصنایع به میدان میرزای شیرازی به دلیل وجود شهرک های اقماری، ایجاد راه ارتباطی سد تنگ سرخ ، ایجاد یک راه دسترسی مناسب از حومه شهر تا مراکز خدماتی و رفاهی شیراز.