اجرای طرح کشت و صنعت نیشکر دانیال
اجرای طرح کشت و صنعت نیشکر دانیال
پایان یافته
1393/05/25
1399/07/22
نی شکر
نیشکر 1
نیشکر 2
کار فرما
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
اهداف طرح
این منطقه در 6 ماه از سال با کمبود بارش مواجه است و با احداث کانالهای درجه 1 و 2، آبیاری اراضی کشاورزی منطقه بهبود داده می شود.
موقعیت جغرافیایی
خوزستان _ شوش
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
قطعه بندی و تسطیح اراضی در حدود 420/9 هکتار احداث کانالهای منشعب از کانال اصلی به طول 73 کیلومتر به همراه ابنیه فنی تنظیم کننده دبی و آبگیر در امتداد کانال احداث زهکشهای سطحی به طول 6/55 کیلومتر احداث شبکه زهکشی عمقی به طول 660 کیلومتر احداث راه دسترسی به مزارع به طول 660 کیلومتر و عرض متغیر تمام شده بین 4 تا 7 متر.