ساختمان سازمان قطار شهری شیراز
ساختمان سازمان قطار شهری شیراز
پایان یافته
1393/05/19
1394/08/03
قطار شهری
قطار 2 2
قطار 2 23
قطار
کار فرما
شهرداری شیراز
اهداف طرح
ایجاد ساختمان اداری و سازماندهی امور قطار شهری شیراز
موقعیت جغرافیایی
استان فارس – شیراز- بلوار چمران
پیمانکار فرعی
سازمان قطار شهری شیراز
اطلاعات تماس پیمانکاران
تغییرات
زیر بنا 1200 متر مربع